Elitutvecklingscentrum Ulricehamn

Finns förutsättningar för ett elitutvecklingscentrum med fokus på längdskidåkning i Ulricehamn? Det ska denna förstudie svara på!

Om projektet

Ulricehamn Ski Event AB är ett bolag som jobbar för att driva världscupsarrangemang inom längdskidor i Ulricehamn. Bolagets vision är dock bredare än så och siktar nu på att ytterligare stärka Ulricehamn som södra Sveriges skidmetropol. Detta genom att undersöka förutsättningarna för att samla elitidrottare till orten genom att skapa en prestationsmiljö utöver det vanliga – ett elitidrottscentrum med primär inriktning på längdskidor.

Detta projekt utgörs av en förstudie där intressenters och skidåkares syn på en optimal verksamhet undersöks och tas tillvara. Likaså kommer diskussioner att föras med såväl Ulricehamns kommun och skidgymnasiet som lokala företag och föreningar.

Inom ramen för förstudien hoppas Ulricehamns Ski Event AB kunna utröna om det finns ett tillräckligt brett engagemang för att ett elitutvecklingscentrum ska kunna bli verklighet i ett senare skede. Man hoppas också kunna ringa in de nyttor som centrat skulle kunna bidra med, dels för Ulricehamn Ski Event men också för området som sådant i form av friskvårdsutveckling, hälsa och inspiration till skolungdomar i olika åldrar.

Målet med förstudien är bland annat att:

  • skapa en bred förankring kring projektet.
  • skapa en tydlig organisation för den framtida verksamheten.
  • säkerställa hur en budget för verksamheten kan formas.
  • upprätta en tydlig bild av den framtida verksamhetens mål och innehåll.

 

Saxat ur ansökan:

”förstudien syftar till att skapa en grund för en optimal träningsmiljö för alla utifrån sina förutsättningar. Fokus för
förstudien är kvinnors behov i miljön och personer med funktionsvariationer.”

Styrelsens beslutsmotivering

Satsningen skulle kunna verka för Leader Sjuhärads mål och leda till en attraktiv landsbygd i Sjuhärad. Förstudien kopplar an till många viktiga perspektiv som allmänhetens breddidrottande och hälsa, jämställdhet och inkludering. Styrelsen ser det som positivt att förstudien även fokuserar på hur personer med funktionsvariation kan få ett lyft och ser en möjlig koppling till para-elitsatsning.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Ulricehamn Ski Event AB

Projektledare
Jonas Peterson
0733 82 88 48
jonas@passionatep.se

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
298 200 kr

Medfinansiering från annan aktör:
0 kr

Total finansiering
298 200 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 46 200 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden