solhattens odling

En ny ekologisk grönsaksodling anläggs för att bredda utbudet av närproducerade grönsaker.

Om projektet

Pernilla Fischer har utbildat sig inom småskalig grönsaksproduktion och är nu redo att starta en helt ny gren i sitt företag – ett andelsjordbruk där hon odlar närproducerade ekologiska grönsaker. I det här projektet har hon beviljats stöd för att etablera odlingen och få allt på plats för att ha goda förutsättningar att kommande år börja odla och sälja grönsaker. Marken behöver bearbetas, två växthus ska byggas och en del utrustning, samt ett resurssnålt bevattningssystem köps in. Bikupor placeras i närheten av odlingen för att öka pollineringen och bina stimulerar även större skörd tack vare god pollinering.

Andelsjordbruk vänder sig till medvetna konsumenter som vill ha möjlighet att bli delaktiga i en hållbar livsmedelproduktion, t ex genom att prenumerera på en närodlad grönsakskasse. Utan mellanhänder uppstår ett nära förhållande mellan producent och konsument. Andelsägarna kommer involveras i odlingen genom träffar på odlingen och ha chans att medverka via en sluten facebookgrupp.

vill bidra till nationell självförsörjning:

”Folk i närområdet ska få äta närproducerad mat som är godare och färskare än mataffärens.”

/ Pernilla Fischer, Solhattens odling

 

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Projektet ger företaget ett helt nytt ben att stå på och bidrar till lokal matproduktion med minimal miljöpåverkan. Projektet bidrar även till att öka självförsörjningsgraden som är ett mål i den nationella Livsmedelsstrategin.

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
Pernilla Fischer, enskild firma

Projektledare
Pernilla Fischer
pernilla.fischer@live.se

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
61 555 kr

Medfinansiering från sökande:
92 332 kr

Total finansiering
157 887 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden