Nya Lygnevi

En flerfunktionell idrottslokal – det har Sätila Sportklubb för ögonen. En lokal som gynnar såväl den egna verksamheten som allmänhet och samhällets ungdomar. 

Om projektet Nya Lygnevi

Nere vid stranden i Sätila ligger Lygnevi, en plats som många förknippar med en fantastisk badstrand – men också med dans och musik till följd av de många år som dansbanan nyttjats flitigt. Lygnevi är hemvist för Sätila Sportklubbs verksamhet – en förening som i huvudsak bedriver fotbollsverksamhet för barn och ungdomar men även discgolf och boule. Utöver detta är Sätila Sportklubb huvudansvarig för Camp Lygnevi – ett aktivitetsområde med exempelvis streetbasketplan, cykelbana, sagostig, utegym/hinderbana, kajakuthyrning och discgolfbana.

Lygnevi sjuder av aktivitet med tyvärr har större delen av anläggningens byggnader många år på nacken. Klubblokalen och byggnaden med omklädningsrum är exempelvis i stort behov av uppdatering, men eftersom dessa inte längre är möjliga att renovera är det nödvändigt med nybyggnation. Idrottsanläggningen används även som serviceinrättning till den camping som klubben förfogar över. Serviceinrättningen är dock inte ändamålsenlig och lever tyvärr inte upp till de förväntningar som många gäster har.

Mot denna bakgrund har engagerade i Sätila Sportklubb börjat fundera på vilka möjligheter som finns att skapa en modern, multifunktionell, anläggning. En anläggning med hög tillgänglighet och som kan bli en social knutpunkt i området. De bestämde sig för att göra slag i saken och har nu beviljats leaderstöd för att genomföra en förstudie med fokus på just detta.

Förstudien Nya Lygnevi kommer att pågå under större delen av 2024 och inom ramen för denna ska Sätila Sportklubb, tillsammans med lokala aktörer, se över möjligheten att bygga en ny klubblokal och vad en sådan kan ge för effekter. Exempelvis nya omklädningsrum, en social samlingslokal och en serviceinrättning för campingens gäster? Kanske kan den nya lokalen även fylla ett behov från samhället och agera som fritidsgård för bygdens unga? Tankarna är många och förhoppningen är att förstudien ska ge svar.

Projektet väntar på formellt beslut från Jordbruksverket

Vad innebär det? Jo, efter att vår styrelse har beslutat att prioritera ett projekt – och därmed beviljat leaderstöd för dess genomförande – skickar vi ärendet vidare till Jordbruksverket för vidare handläggning, godkännande och formellt beslut. Man får påbörja ett projekt innan man fått ett formellt beslut, men det görs på egen risk.

Styrelsens beslutsmotivering

Ansökan för Nya Lygnevi visar en väl underbyggd projektplan där man tar in expertkompetens för att skapa ett gediget beslutsunderlag inför en eventuellt fortsatt byggnation. Förstudien ger tydligt stöd för Leader Sjuhärads målsättningar om en inkluderande och levande landsbygd samt hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling.

Om projektet

Projektperiod
2024

Projektägare
Sätila Sportklubb

Projektledare
Joakim Ekberg
0706 85 81 48
joakim.ekberg@qvaarn.se 

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
208 868 kr

Medfinansiering:

Total finansiering
208 868 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 54 354 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner. 

 

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden