Vår Strategi

Leader Sjuhärad tar tillvara möjligheter, förändrar och ger framtidstro! Det är vår vision.

Med känsla för Sjuhärads landsbygder

Vision 2023-2027

”Leader Sjuhärad tar tillvara möjligheter, förändrar och ger framtidstro”

Genom mod, inkludering och framsynthet skapar vi möjligheter för hållbara landsbygder, ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Vi har två mål i sikte

Mål 1

Inkluderande och levande landsbygder

Inkluderande och levande landsbygder innebär att det finns plats för alla, att nätverk och samarbeten stimuleras och att kultur- och fritidsverksamheter bidrar till att skapa ett attraktivt Sjuhärad.

Målet innebär också en samhällsutveckling där möjligheter på landsbygden tas tillvara, att det finns en symbios mellan stora och små verksamheter och att småskaliga jord- och skogsbruk har en given plats.

Kreativitet, digitalisering och innovation används som verktyg för att skapa varierande boendemöjligheter, sysselsättning och tillgång till såväl offentlig som kommersiell service.

Vi bidrar till följande mål i Agenda 2030

Målet samspelar med följande av de 17 globala målen: 5) Jämställdhet, 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10) Minskad ojämlikhet, 11) Hållbara städer och samhällen, 16) Fredliga och inkluderande samhällen.

Mål 2

Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling

Detta mål sätter minskad klimatpåverkan och omställning till ett mer hållbart samhälle i fokus. Vi vill bidra till att accelerera omställningen till hållbara produktions- och konsumtionsmönster, samt till att landsbygdsutveckling sker på ett sätt som bevarar och främjar ekosystemens kapacitet att leverera en variation av ekosystemtjänster.

Målet kan stimulera utvecklingen av hållbara varor och tjänster, men också bidra till att linjära produktion- och konsumtionsmönster sluts till cirkulära. Exempelvis genom insatser för återbruk, delningsinitiativ, ökad återvinning samt innovativ produkt- och förpackningsdesign

  Vi bidrar till följande mål i Agenda 2030

  Målet samspelar med följande av de 17 globala målen: 2) Ingen hunger, 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11) Hållbara städer och samhällen, 12) Hållbar konsumtion och produktion, 15) Ekosystem och biologisk mångfald.

  Vad vore mål utan en färdplan?

  Det finns många sätt att nå ett mål. Vi har valt ut tre områden som vi fokuserar på, vi kallar dem insatsområden. Det är till projekt inom dessa områden som vi fördelar leaderstöd under åren 2023-2027. Varje projekt som beviljas stöd är en pusselbit som behövs för att vi ska nå våra mål. För att bedöma vilka projekt som bidrar till vår måluppfyllelse använder styrelsen urvalskriterier.

  Insatsområde 1

  Mötesplatser, aktiviteter och nätverk

  Saker händer när vi möts! I detta insatsområde fördelas stöd till projekt som bidrar till delaktighet. Här ryms också satsningar som kan stärka områdets identitet och attraktivitet.

  Det kan exempelvis handla om: 

  • utveckling av nya och befintliga mötesplatser.
  • att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid.
  • kompetenshöjande åtgärder med fokus på värderingar, normer och inkluderande perspektiv.
  Två personer som balanserar på en hinderbana.

  Insatsområde 2

  Ekosystemtjänster

  I detta insatsområde ska projekten bidra till att säkra en variation av ekosystemtjänster för framtida generationer. Det kan exempelvis ske genom att främja biologisk mångfald eller att på ett hållbart sätt ta vara på naturens resurser.

  Det kan exempelvis handla om:

  • lokal odling och matproduktion.
  • insatser som gynnar reglerande ekosystemtjänster (exempelvis pollinering, klimatreglering och rening av luft och vatten).
   Bild på kvinna som odlar tomater.

   Insatsområde 3

   Entreprenörskap och innovation

   Sjuhärads entreprenörskraft är stark! I detta insatsområde passar projekt med fokus på lokal produktion, kompetensförsörjning och satsningar som bidrar till tillväxt, hållbarhet och framtidstro. 

   Det kan exempelvis handla om:

     • samarbetsprojekt inom och mellan branscher och parter.
     • utveckling av cirkulära affärsidéer och stöd till nya företagare.
     • utveckling av nya produkter och tjänster.
   Hanterverkare som renoverar ett fönster.