EkoBoost!

EkoBoost! Projektet för inspiration och handlingskraft när det kommer till miljö, hållbarhet och ekosystemtjänster. 

Om projektet

Att vi står inför stora utmaningar vad gäller miljö, klimat och hållbar utveckling är inte nytt. Studier har visat att klimatförändringar har en betydande påverkan på biologisk mångfald och ekosystem, vilket i hög grad försämrar ekosystemens förmåga att tillhandahålla de tjänster som vi människor är beroende av. Mer behöver göras och vi är övertygade om att kunskap föder handlingskraft! Genom EkoBoost! kommer vi bidra till insikter och öka kunskapen om miljö, hållbarhet och ekosystemtjänster. Samtidigt fokuserar vi på att den ökade medvetenheten ska leda till konkreta åtgärder.

I projektet kommer föreläsningar, fältstudier och studiebesök att kombineras med workshops och andra praktiska inslag. Målgruppen är bred och innefattar såväl företagare och personer inom offentlig verksamhet som föreningsengagerade och allmänhet – kort sagt, du som är intresserad av att lära mer och göra skillnad genom insatser på den plats där du befinner dig. Insatser kan vara stora och små, att anlägga blomsterängar eller utrota invasiva arter likväl som att bygga bihotell, anlägga småvatten i trädgården eller att ta hand om och lagra skörden från din balkong eller täppa.

Projektstart är planerad till hösten 2024.

Projektet väntar på formellt beslut från Jordbruksverket

Vad innebär det? Jo, efter att vår styrelse har beslutat att prioritera ett projekt – och därmed beviljat leaderstöd för dess genomförande – skickar vi ärendet vidare till Jordbruksverket för vidare handläggning, godkännande och formellt beslut. Man får påbörja ett projekt innan man fått ett formellt beslut, men det görs på egen risk.

Styrelsens beslutsmotivering

Projektet kommer att bli ett dragplåster för insatsområdet ”ekosystemtjänster” och ryms väl inom strategins område. Projektet kombinerar kompetenshöjande aktiviteter med både föreläsningar, studiebesök, fältstudier och praktiska delar såsom workshops. Genom att belysa vikten av ekosystemtjänster hoppas vi kunna uppmuntra till en hållbar livsstil och inspirera till praktiska insatser som bidrar till medveten förändring. Projektet kommer ha huvudfokus på biologisk mångfald.

Om projektet

Projektperiod
2024-2027

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Katarina Berlin Thorell
info@leader-sjuharad.se

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
3 335 831 kr

Medfinansiering:

Total finansiering
3 335 831 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 520 200 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner. 

 

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden