Sök stöd för projekt

Är det dags att formulera en ansökan? Härligt! Vi på leaderkontoret finns med under processen, både med råd och feedback.

Ansökan steg för steg

Börja alltid med att kontakta oss på leaderkontoret. Ansökan görs i Jordbruksverkets system men vi hjälper dig igång och är sedan ditt bollplank under hela processen. Nu kör vi!

Bra att veta

  • Föreningar, företag och organisationer kan söka stöd för projekt. Det kan däremot inte privatpersoner.
  • Storlek på stödet i förhållande till budgeten och typ av medfinansiering beror bland annat på hur allmännyttigt projektet är. Fråga oss!

1: Ryms projektidén inom ramen?

För att få stöd från Leader Sjuhärad måste din projektidé gå i linje med vår strategi och rymmas inom något av våra tre insatsområden som presenteras nedan.

Glöm inte att kika på urvalskriterierna för det insatsområde du planerar att söka stöd inom. Du kan själv fylla i en egenvärdering för att få en indikation på hur goda chanserna är att ansökan kan beviljas stöd.

Insatsområde

Mötesplatser, aktiviteter och nätverk

Projekt som handlar om exempelvis nya mötesplatser, kompetenshöjning eller samverkan.

 

Insatsområde

Ekosystemtjänster

Projekt som handlar om att främja biologisk mångfald eller att på ett hållbart sätt ta vara på naturens resurser. Exempelvis lokal odling, matproduktion eller småskaligt jord- och skogsbruk.

Insatsområde

Entreprenörskap och innovation

Projekt som exempelvis leder till nya företag och arbetstillfällen, eller utveckling av cirkulära affärsmodeller.

Förbered för ett projekt

Förstudie

Ibland kan en förstudie behövas inför en större satsning. Det kan handla om att förankra idén för att hitta samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för projektverksamheten. Då finns det möjlighet att söka stöd för en förstudie. 

Maximalt stödbelopp: 300 000 kr
Maximal genomförandetid: 12 månader

 

Stödnivå

Hur mycket kan man söka?

Ett leaderprojekt kräver en del administration. Vi rekommenderar därför inte att du söker mindre än 100 000 kr. Det finns inget generellt tak för hur mycket du kan söka.

Två undantag:

  • För förstudier är maxbeloppet 300 000 kr.
  • Vid projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kronor. ”Projektstöd till företag” gäller om projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal företag.

2: Ansök om fullmakt och påbörja ansökan

Är sökande för projektet en förening, aktie- eller handelsbolag behöver du en fullmakt för att kunna göra en ansökan. Din ansökan om fullmakt skickar du till den adress som står angiven på blanketten.

Det tar några dagar att få fullmakten. Vill du förbereda din ansökan kan du använda vårt frågedokument. Maila ifyllt dokument till din kontakt på leaderkontoret så får du feedback. Det är också en god idé att ganska snart i processen påbörja en projektbudget, använd mallen nedan.  

3: Skriv din ansökan i Jordbruksverkets system

När fullmakt är på plats är det dags att påbörja ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Hitta rätt till e-tjänsten

Gå in på www.jordbruksverket.se och logga in på Mina sidor med Bank-ID. Välj den organisation du ska representera och skriv din ansökan. Observera att det enbart är vid egen firma som du ska välja ”Mig själv”. Om du inte ser organisationen du representerar har fullmakten ännu inte slagit igenom.

För att din ansökan ska bli komplett behöver du bifoga:

  • En budget utifrån tillgänglig mall. Bifoga även offerter och andra kostnadsunderlag som verifierar budgetposterna.
  • Ett likviditetsintyg som visar att ni har tillräcklig ekonomi för att genomföra insatsen, exempelvis kontoutdrag, balansräkning eller lånelöfte. Detta behövs eftersom stödet betalas ut först när ni har haft kostnaderna. 

Vi får ansökan när du skickat in

När du trycker på knappen ”Granska och skicka in” kommer ansökan till oss på leaderkontoret.

4: Handläggning och beslut

När ansökan har kommit till oss på leaderkontoret handlägger vi den. Vi kommer att ge dig feedback och meddela dig om du behöver komplettera eller förtydliga något. Du kan ändra i din ansökan även efter att den är inskickad. 

Din ansökan behöver vara komplett en månad före ett av Leader Sjuhärads styrelsemöten, se kalendern. När styrelsen ska fatta beslut om din ansökan bjuds du in för att presentera projektet. 

Om styrelsen beslutar att bifalla er ansökan ska Jordbruksverket formellt godkänna projektet. Att få formellt beslut från Jordbruksverket tar ofta tre till fem månader, ibland längre. Väljer ni att starta projektet innan Jordbruksverket har fattat sitt beslut görs det på egen risk.