Män i hälsa

Män i hälsa är ett startskott för en svensk variant av den framgångsrika norska modellen ”Menn i Helse”, där man ställt sig frågan ”Är du man nog för ett jobb i vården?”. 

Om projektet

Vård och omsorgssektorn behöver fler utbildade, motiverade och engagerade medarbetare under kommande år, självklart både män och kvinnor. ”Menn i helse” har blivit en succé i Norge sedan 10 år, i det här projektet använde man framgångsnycklarna för att utveckla konceptet i Sverige.

Projektet Män i hälsa var ett socialfondsprojekt där arbetslösa män fick möjlighet att utbilda sig till undersköterskor och inkluderas i en annars starkt kvinnodominerad sektor. Deltagarnas ambitionsnivå var hög. Utbildningen gav männen goda yrkeskunskaper men framförallt en insikt i hur viktigt det är med samarbete, att tala väl om sitt yrke och ha respekt för brukaren. Yrket handlar mycket om att stödja, peppa, coacha och inspirera varandra på arbetsplatserna. Männen som lämnade utbildningen gjorde det med stolthet och trygghet i att de har många år av värdeskapande framför sig i rollen som undersköterskor.

Även den ideella sektorn var engagerad i projektet som  en del i arbetet med normer och jämställdhet. Förhoppningen är att projektet leder till ökad attraktionskraft och status för yrket, men också att det gynnar jämställdhet och långsiktigt hållbara arbetsförutsättningar.

Projektet:

Med rätt utbildning och handledning kan fler ges möjlighet att bli en stark resurs, må bra och vara en del av det viktiga arbete som behövs varje dag, året om, i vård och omsorg.

Projektets genomförande

Under projektets gång ordnades informationsmöten och kontakter skapades med ca 80 män som anmält intresse för att delta. Efter intervjuer och samtal påbörjade 15 män en utbildning till undersköterskor parallellt med lagbyggande sociala aktiviteter för att stärka dem till att kunna axla en viktig yrkesroll efter projekttiden.

Projektet har nått män i fem av Sjuhärads kommuner och dessa män var när de började utbildningen arbetslösa eller sjukskrivna. Nio av männen fullföljde utbildningen, övriga avslutade i förtid av olika anledningar – bland annat till följd av erbjudande om heltidsarbete. Männen som fullföljt examination har utvecklat sig till trygga och omtänksamma undersköterskor med kunskaper som också stärker deras kommande kollegor.

Ingen av deltagarna hade valt att utbilda sig till undersköterska om det inte vore för att de kunde göra det i denna form. Totalt har projektet bidragit till att skapa 15 480 sysselsättningstimmar på årsbasis. 

I projektet arrangerades förutom utbildning också besök från såväl omgivande regioner som från Norge, och mycket kraft har ägnats åt att sprida kunskap. En stark förhoppning är att konceptet ska spridas vidare nu efter projektets slut. 

Ett normbrytande projekt

Sjuhärad har behov av långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Det upplevs särskilt svårt att rekrytera utbildad personal till vård och omsorgsyrken i landsbygdsområden. Ett jämställt arbetsliv blir ett mer hållbart arbetsliv, och det behövs kompetent personal av båda kön för att alla som har behov ska kunna ta del av vård- och omsorgstjänster. 

Projektet anpassades efter de deltagande männens förutsättningar. Några har i enlighet med metodens utformning avslutat sin utbildning i förtid och övriga har inkluderats väl i en annars starkt kvinnodominerad sektor. Det är tydligt att de deltagande männen, förutom att genomgå en utbildning, har agerat som viktiga budbärare för att förändra normer, såväl i media som på de arbetsplatser som de varit ute på.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Projektet är ett hälsofrämjande projekt med social hållbarhet, som förväntas leda till ökad jämställdhet och attitydförändringar i ett kvinnodominerat yrke. 

Om projektet

Projektperiod
2020-2023

Projektägare
Sjuhärads samordningsförbund

Projektledare
Anna Fagefors
anna.fagefors@sjusam.se

Projektet i media

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2021-12-01: “Män i Hälsa” ska locka män till vården.

Borås Tidning 2021-11-23 (Endast prenumeranter): De ska guida männen in i vårdyrken

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2020-08-24: Pilotprojekt i Borås för att få in fler män i vården

Om finansieringen

Utbetalt leaderstöd
956 428 kr

Medfinansiering från annan part:

Total finansiering
956 428 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 7 920 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Socialfonden

Logotyper för EU-finansiering genom socialfonden åren 2014-2022.