Parkgruppen 1740

Projektet som fyller Glasparken i Limmared med liv och rörelse genom att arrangera aktiviteter som stimulerar en aktiv fritid och inkluderande attityder.

Om projektet

Att Glasets Hus slog upp sina portar i Limmared innebar att en mötesplats hade skapats – för vuxna. I samband med flyktingströmmen 2015-2016 kom många nya invånare till Limmared, många av dem barn. Ur viljan att motverka segregation föddes då tanken om att bygga Glasparken, en aktivitetspark för barn och unga alldeles intill Glasets Hus.

Detta leaderprojekt handlade inte om att bygga själva Glasparken. Däremot om att fylla den med liv och rörelse genom att arrangera aktiviteter som stimulerar en aktiv fritid och inkluderande attityder. Under projektets genomförande har man med hjälp av leaderstödet kunnat bjuda in till hela 68 olika kostnadsfria event, bland annat besök av bollkonstnär Emil Jylhänlahti, pepedimin 2.0 och funkisfestival.

Antalet besökare till parken överträffade alla förväntningar. Parkgruppen, som är en del av föreningen Kultur 1740, och som står bakom Glasparken har byggt och driver parken ideellt. Att den skulle bli populär trodde de redan när den byggdes men inte att den skulle locka så många som tusentals besökare varje år.

Utmaningar till följd av framgången

Det stora antalet besökare innebar ett oväntat stort behov av reparationer, underhåll och renhållning vilket innebar att den ideella tid som man räknat med kunde behövas för projektets genomförande snabbt gick åt. Man insåg även tidigt att vuxennärvaro var viktigt för att stimulera till gott bemötande, hänsyn och respekt. I samband med projektets slutredovisning pågick samtal med ett antal intressenter för hur ett fortsatt arbete skulle kunna se ut. Likaså pågick planering för kommande event och aktiviteter i samband med slutredovisningen, så Glasparken kommer sannolikt fyllas med liv och rörelse även framöver.

Parkgruppen 1740

Vi vill skapa en mötesplats för människor och leaderstödet ger oss möjlighet att fylla Glasparken med olika aktiviteter och att samverka med andra parter.

 

José Hernandez, Parkgruppen 1740

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin för Leader Sjuhärad coh förväntas uppfylla en del av de mål och indikatorer vi åtagit oss under programperioden. 

Projektet bidrar till ökad aktivitet hos unga, integration och nya samarbeten. En fördel är att verksamheten är öppen året runt. 

Om projektet

Projektperiod
2019-2022

Projektägare
Kultur 1740

Projektledare
José Hernandez
kajs99@hotmail.com

Webb och sociala medier
Webbsida
Facebook
Instagram

Projektet i media

Om finansieringen

Utbetalt leaderstöd
198 538 kr

Medfinansiering från annan part:

Total finansiering
198 538 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 414 830 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.