Skogsäventyret

Skogs-äventyret

Ett lärorikt äventyr i skogen där den klassiska berättelsen kombineras med digital teknik. Visst låter det spännande! Det är Skogsäventyret.

Om projektet

Projektet Skogsäventyret ger såväl barn som vuxna möjlighet att röra på sig och lära sig något nytt. Detta genom att en berättelse väver ihop en bana innehållandes stationer med gåtor och fysiska utmaningar till ett lärorikt äventyr. Ett äventyr under vilket besökaren lära sig om skogen, skogsbruk och hur vår konsumtion påverkar skogen. Skogsäventyret kommer också att ge en kulturhistorisk upplevelse av stenmurar, torp och åkermark då QR-koder och AR (Augmented Reality) erbjuder en möjlighet att se hur platsen såg ut för några hundra år tillbaka i tiden.

Banan kommer att dras i Hushållningssällskapet Sjuhärads egen skog i Länghem och en avvägning har gjorts mellan att göra stigen framkomlig för så många som möjligt och att behålla känslan av att vara ute i skogen. Projektet har en stark lokal koppling tack vare ideella insatser och stora kontaktnät. Det finns därmed goda förutsättningar för Skogsäventyret att utvecklas och bli välbesökt.

Ord från projektägaren

”Vi vill lära människor i alla åldrar om skog, skogsbruk och kulturhistoria. På så vis kan vi skapa medvetenhet om hur vår livsstil påverkar skogen.”

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation för styrelsen samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Styrelsen gör bedömningen att projektet ryms väl inom strategin och kommer bidra till kunskapsspridning på ett innovativt vis som är tillgänglig för många.

Flera organisationer samverkar och platsens förutsättningar tas tillvara och utvecklas. Projektet bidrar även med hälsofrämjande insatser och kan därmed leda till förbättrad hälsa och välmående.

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Hushållningssällskapet Sjuhärad

Projektledare
Cecilia Hermansson
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Projektet i media

Borås Tidning 2022-02-15: Satsningen: Rustar upp stigar med modern teknik

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 292 473 kr

Medfinansiering från: Hushållningssällskapet Sjuhärad: 10 131 kr Stiftelsen Sparbanken Tranemo: 150 000 kr Navet Science center: 13 000 kr

Total finansiering: 465 604 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.